Veelgestelde vragen

Per onderwerp

Warmtenet

Een warmtenet bestaat uit een warmtebron (of soms meer), een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt en een warmtewisselaar die warmte afgeeft in de woning. Warmtenetten staan vaak ook bekend als stadsverwarming. 

Wil je meer weten over warmtenetten? Op de website van Milieucentraal is er goede informatie te vinden. 

De warmte voor een warmtenet kan van verschillende bronnen komen. In ons geval zou de warmte van de rioolzuivering van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg komen. Uit het gezuiverde afvalwater kan met een warmtepomp warmte opgewekt worden.

Er kan veel meer warmte worden opgewekt dan nodig is voor de wijk. Er is dus voldoende warmte om ook andere wijken van warmte te kunnen voorzien. Door een slim ontwerp is er heel erg weinig aardgas nodig voor de piekmomenten, dus het warmtenet zal vanaf de start heel duurzaam zijn.

Aardgas is niet nodig. Door een slim ontwerp met warmte-opslag kan vanaf het begin al 100% duurzaam gewerkt worden.

Er wordt rekening gehouden met enig verlies van warmte onderweg. We garanderen minimaal 70 graden in de woningen. 

We werken aan de ontwikkeling van een open en gesplitst warmtenet zodat er geen monopolist ontstaat, die eigenaar is van én de warmtebron, én het net (de leidingen) én de levering. Er zullen verschillende partijen samenwerken op dit net: een zogenaamd open net.
De gemeente vervult een stevig rol bij de ontwikkeling van het warmtenet en zal mede-eigenaar worden van de infrastructuur (het leidingwerk) onder de grond. Dit doet de gemeente om grip te houden op kosten en tarieven.

Je kunt denken aan bedrijven als Essent, Vattenfall, Ennatuurlijk. Maar er zijn ook kleinere bedrijven die warmtenetten exploiteren. Voor Kerschoten is na een lange en grondige selectie-procedure Linthorst/Wij Maken Energie gekozen om de warmte te gaan opwekken en leveren aan de wijkbewoners. 

Ja, die keuze is gemaakt in samenspraak met de werkgroep warmte. Bewoners hadden via de werkgroep en de KEN regisseur twee stemmen in de selectie commissie.

De warmte vanuit deze bron (rioolzuivering van het Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg) wordt duurzaam opgewekt.  Ook de stroom die nodig is wordt duurzaam opgewekt. Er wordt gekeken of deze stroom kan komen van nabijgelegen zonneparken of elders groen kan worden ingekocht. We verwachten dat al snel alle elektriciteit die nodig is groene elektriciteit zal zijn. 

Als je ‘van het aardgas af’ gaat, zijn er een aantal alternatieven. Een warmtenet van middentemperatuur zoals hier het geval zal zijn, betekent dat je relatief weinig hoeft te veranderen in huis: je hebt een redelijke mate van isolatie nodig – zoals veel mensen al hebben – en je hoeft je radiatoren in principe niet te vervangen.

Een andere mogelijkheid zou zijn om individueel je woning te verduurzamen en elektrisch te gaan verwarmen door middel van je eigen warmtepomp. Dit betekent dat je je huis echt goed moet isoleren en kierdicht moet maken. Je hebt mechanische ventilatie nodig, een boiler voor warm water  en natuurlijk je eigen warmtepomp. Al met al is dat een meer ingrijpende en kostbare oplossing.

Een derde mogelijkheid die veel genoemd wordt is het aardgas vervangen door een ander type gas (biogas of waterstofgas). Helaas zijn dergelijke gassen niet voldoende beschikbaar om onze woningen mee te verwarmen en zal een dergelijk gas er voor deze wijk niet komen.

Een derde mogelijkheid die veel genoemd wordt is het aardgas vervangen door een ander type gas (biogas of waterstofgas). Helaas zijn dergelijke gassen niet voldoende beschikbaar om onze woningen mee te verwarmen.

Wij denken daarom dat dit warmtenet een goed alternatief is voor aardgas.

De projectpartners nemen in de zomer van 2023 een principebesluit over de aanleg.  Dit betekent dat het warmtenet aangelegd wordt mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat alle benodigde vergunningen verstrekt zijn. Als aan de voorwaarden is voldaan, start de aanleg van het warmtenet.

Alle gebouwen in Kerschoten en Kerschoten-West kunnen in komende jaren aangesloten worden op een warmtenet. Idealiter zou uiterlijk in 2030 de gehele wijk van de warmte van een warmtenet kunnen gebruikmaken en van het aardgas af zijn. 

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Het aardgasnet wordt zo snel als mogelijk definitief verwijderd. Een aardgasnet dat niet gebruikt wordt neemt onnodig ruimte in beslag in de ondergrond en moet ook onderhouden worden.  

Voorlopig blijft het aardgasnet nog liggen, ook al beginnen we met het aanleggen van het warmtenet. 

Voor het overgrote deel is het elektriciteitsnet bestand tegen de overgang naar elektrisch koken. Als iedereen in de wijk echter zijn eigen, individuele warmtepomp zou aanschaffen, is er wél een probleem met het elektriciteitsnet.

Er komt in eerste instantie één leverancier voor de warmte op het net: Linthorst/Wij Maken Energie. Of er later meerdere leveranciers actief zullen kunnen worden, hangt af van wat de nieuwe warmtewet toestaat. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. 

De gemeente Apeldoorn wil invloed houden op de tarieven. Daarom spreken we met de warmteleverancier af dat er inzicht komt in de opbouw van de tarieven. Ook spreken we af hoe de tarieven aangepast mogen worden als de kosten stijgen of dalen. Dat is de zogenaamde kostprijs-plus methode.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de maximale tarieven die de leveranciers voor warmte mogen vragen.

Ja, als daar belangstelling voor is kan dat zeker. Wil je dat of wil je er meer over weten? Stuur dan een mail naar de ongevingsmanager Marjolein Tillema via m.tillema@apeldoorn.nl.

Allereerst verdwijnt de cv-ketel zoals je die kent, uit je woning. Daarvoor in de plaats krijg je in je huis een warmtewisselaar (afleverset) die de warmte van het net doorgeeft aan de cv-leidingen in je huis. Zo krijg je dus ook warm water uit de kraan en douche. Dit gebeurt overigens zonder dat het warme water uit het net door je cv-leidingen hoeft te stromen.

De afleverset is ongeveer 60 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 20 centimeter diep en is dus ongeveer even groot als je huisige cv-ketel. Deze warmtewisselaar is eigendom van de warmteleverancier. De plaats van de warmtewisselaar is bij voorkeur de plaats waar nu je cv-ketel hangt. Daar is het beginpunt van je cv-leidingen en kan de warmte goed door het hele huis verdeeld worden. In veel huizen hangt de cv-ketel nu op zolder. Dat betekent dat er een leiding in huis wordt aangelegd. Hoe dit precies wordt aangelegd en wat de plek van de warmtewisselaar wordt, is maatwerk en zal de komende periode uitgezocht worden.

Voor het aanleggen van een warmtenet is ook graafwerk in je straat nodig en naar je woning. De buis met warm water moet uiteraard ergens je huis inkomen.

Voor het aanleggen van een warmtenet is er graafwerk in je straat nodig, en ook graafwerk naar je woning. De buis met warm water moet ergens je huis inkomen.  Er is dus grote kans dat er in de tuin gegraven moet worden. Op welke plek dat zal zijn, weten we nog niet. Uiteraard zullen we de tuin en eventuele bestrating netjes herstellen.

Je kunt je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van KEN. Je ontvangt dan regelmatig updates in je mail. 

Een paar jaar geleden heeft Vitens problemen gehad met hun drinkwaterleidingen. In de wijk liggen de drinkwaterleidingen dichtbij de gasleidingen. Als de drinkwaterleiding springt, kan dit grote problemen veroorzaken bij de nabijgelegen gasleidingen. Vanuit het oogpunt van veiligheid en zekerheid zijn en worden daarom bepaalde drinkwaterleidingen en gasleidingen in de wijk vervangen.

Waterstof lijkt voor veel mensen een ideale oplossing. Er is echter veel energie nodig om waterstof te maken. Daarnaast zal er in de toekomst voor bijvoorbeeld de industrie veel waterstof nodig zijn. Het zal daarom pas interessant kunnen worden voor het verwarmen van woningen als waterstof goedkoper wordt om te produceren en ook in grote hoeveelheden beschikbaar komt. Omdat dichtbij de wijk een andere warmtebron beschikbaar is, kiezen we hier niet voor waterstof. 

Ook Duitsland gaat in 2050 stoppen met aardgas. De startsituatie en de aanpak zijn alleen wat anders. Terwijl in Nederland 93 procent van de woningen een aardgasaansluiting heeft, wordt in Duitsland een kwart van de huizen nog verwarmd met een olieketel. Het grootste deel is ouder dan twintig jaar. En in de meeste stedelijke gebieden liggen al warmtenetten, die nu meestal nog gebruik maken van restwarmte van elektriciteitscentrales. Het doel van de Duitse regering is om de CO₂-uitstoot van woningen in 2030 met twee derde terug te brengen ten opzichte van 1990. De Duitse regering wil dit bereiken door extra energiebesparing, meer duurzame energie, meer warmtepompen, meer warmtenetten en verduurzaming van warmtenetten. Grotendeels dezelfde aanpak als in Nederland dus. In tegenstelling tot Nederland kiest Duitsland niet voor een wijkaanpak, omdat dat met name nodig is voor de aanleg van warmtenetten die in Duitsland al op grote schaal aanwezig zijn.

Voorbereiding huis

Over het afkoppelen van het gas, hoef je je nu nog niet druk te maken. Als het zover is, zorgen wij dat de woningen aan het warmtenet komen en van het gas afgekoppeld worden. 

Wil je nu al je woning laten afsluiten van het aardgas? Dat kun je regelen via de site van Liander. Het verwijderen van de gasaansluiting is gratis.
Op het moment dat je ervoor gekozen hebt een aansluiting op het warmtenet te nemen, zorgen wij er ook voor dat je van het aardgasnet afgekoppeld wordt.

Je huis moet allereerst goed geïsoleerd zijn. Vaak weet je wel of dat bij jouw huis het geval is. Je kunt meedoen met de actie ‘Zet ‘m op 70’! Om zelf te ervaren of je woning voldoende geïsoleerd is. Daarnaast ontvangt iedereen in de wijk met een eigen woning op termijn een persoonlijk maatwerkadvies. De specialist die je woning komt bekijken, weet precies of je woning er klaar voor is.

Nee, dat is niet nodig. Bij dit type warmtenet kun je gewoon je bestaande leidingen en radiatoren gebruiken. 

Een cv-ketel aanschaffen is altijd een investering voor de komende jaren. Zolang het nog niet duidelijk is of en wanneer je woning op het nieuwe net aangesloten kan worden, kun je een nieuwe cv-ketel aanschaffen of een cv-ketel  huren of leasen.

In veel gevallen kun je gewoon de huidige radiatoren blijven gebruiken. Vloerverwarming is met dit type warmtenet niet nodig.

Installatie

Allereerst verdwijnt de cv-ketel zoals je die kent, uit je woning. Daarvoor in de plaats krijg je in je huis een warmtewisselaar (afleverset) die de warmte van het net doorgeeft aan de cv-leidingen in je huis. Zo krijg je dus ook warm water uit de kraan en douche. Dit gebeurt overigens zonder dat het warme water uit het net door je cv-leidingen hoeft te stromen.

De afleverset is ongeveer 60 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 20 centimeter diep. Deze warmtewisselaar blijft  eigendom van de warmteleverancier. De plaats van de warmtewisselaar is nader te bepalen en is bij voorkeur de plaats waar nu je cv-ketel hangt. Daar is het beginpunt van je cv-leidingen en kan de warmte goed door het hele huis verdeeld worden. In veel huizen hangt de cv-ketel nu op zolder. Dat betekent dat er een leiding in huis wordt aangelegd. Hoe dit precies wordt aangelegd en wat de plek van de warmtewisselaar wordt, is maatwerk en zal de komende periode uitgezocht worden.

Voor het aanleggen van een warmtenet is ook graafwerk in je straat nodig en naar je woning. De buis met warm water moet uiteraard ergens je huis inkomen.

De warmtewisselaar blijft eigendom vanhet warmtebedrijf. Onderhoud hoeft je dus niet zelf te organiseren.

In de isolatie-omkasting van de warmtewisselaar zit een pompje, dat niet hoorbaar is.

Een combinatie met een hybride warmtepomp is zeker mogelijk. Vraag dan tegen die tijd wel aan de installateur om de warmtepomp instelling te checken. Mogelijk dat die opnieuw moet worden ingesteld.

Het instellen van de radiatoren heet ‘waterzijdig inregelen’. Hierna stroomt door alle radiatoren precies de hoeveelheid warm water die nodig is om de ruimte goed te verwarmen. Waterzijdig inregelen van de cv-ketel verhoogt het comfort in je huis. Het kan ook je energiegebruik met 5% tot soms wel 15% verlagen.

Ja, elke woning behoudt zijn eigen thermostaat. Je kunt de warmte in huis op dezelfde manier regelen zoals je nu gewend bent.

Ja, de straat moet opgebroken worden om de leidingen neer te leggen.

Waar de warmte het huis binnenkomt, moet ook een nieuwe leiding gelegd worden. Het kan dus zijn dat (een deel van) de tuin op de schop gaat. Uiteraard wordt de tuin na de werkzaamheden weer netjes hersteld.

Nee, als  de aanleg van een warmtenet in Kerschoten doorgaat, gaat het gasnet uiteindelijk weg. Dan ligt elektrisch koken ligt het meest voor de hand.

Meedoen

Goed zeg! Een mooie stap richting duurzame woning.  Je kunt je aanmelden via energietransitie@apeldoorn.nl. Op dit moment is dat nog vrijblijvend, aangezien er nog geen warmteleverancier is gekozen en er nog geen tarief is afgesproken. Wel houden we je daarvan goed op de hoogte.

Over het algemeen is later aansluiten duurder dan direct aansluiten omdat er dan extra kosten gemaakt worden om uw woning aan te sluiten. Het is dus verstandig om direct vanaf het begin aan te sluiten. 

De energietransitie laat zich niet stoppen door een formele grens van een wijk. Indien er werkelijk een warmtenet wordt aangelegd in Kerschoten, ligt het zeer voor de hand dat je een aanbod voor je woning krijgt.

Ja, dat kan. Daarvoor betaal je afsluitkosten. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je zelf zonder aardgas je woning verwarmt en warm water maakt voor uit de kraan.

Het is niet verplicht om mee te doen. Op termijn zal het aardgasnet weggehaald worden uit de wijk. Dan moet je sowieso op een andere manier je huis duurzaam gaan verwarmen. Dat kan via het warmtenet, maar ook met een eigen, individuele oplossing (bijvoorbeeld een eigen warmtepomp). De manier waarop je de woning dan verwarmd moet minstens zo duurzaam zijn als het warmtenet.

Financieel

Deze subsidie komt ten goede aan de betaalbaarheid voor de bewoners in de wijk. Het zal deels besteed worden aan de aanleg van het net (de leidingen), zodat de aansluitkosten omlaag kunnen. En ander deel is gereserveerd voor de woningadviezen om de particuliere eigenaren gericht advies te kunnen geven wat er aan hun woning gedaan zou moeten worden.
Slechts een klein gedeelte (maximaal 5%) is gereserveerd voor de kosten van de onafhankelijke begeleiding van een terzake kundig bureau: zij hebben ervaring met warmtenetten en brengen hun deskundigheid in. Uitdrukkelijk is afgesproken dat alle projectpartners zelf de meeste kosten dragen, zodat de subsidie echt ten goede komt aan het betaalbaar maken voor de mensen in de wijk.

Het is nog niet duidelijk wat het je exact gaat kosten. In elk geval bestaan de kosten uit eenmalige aansluitkosten en daarnaast het vastrecht en de variabele kosten zoals je dat nu ook hebt bij je gas- en elektriciteitsrekening. We denken dat een warmtenet het meest betaalbare alternatief is voor aardgas.

Het is nog niet duidelijk wat de tarieven zullen zijn. In elk geval bestaan de kosten uit het vastrecht en de variabele kosten zoals je dat nu ook hebt bij je gas- en elektriciteitsrekening. We denken dat een warmtenet het meest betaalbare alternatief is voor gas.

De landelijke overheid wil het gebruik van aardgas ontmoedigen en verhoogt de belasting op gas. Wij laten in dit project de koppeling met de aardgasprijs los zodra dit wettelijk is toegestaan.

We streven er naar dat de prijs van warmte gekoppeld is aan de kosten om de warmte te maken: de kostprijs plus methode.

De kosten bestaan uit het vastrecht en de variabele kosten zoals je dat nu ook hebt bij je gas- en elektriciteitsrekening. We maken afspraken over de tariefstructuur, zodat het ook voor kleine verbruikers aantrekkelijk is om over te stappen. Een van de uitgangspunten van het project is, dat de energierekening niet zal stijgen. Ook vinden we het belangrijk dat een aanbod ligt zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen.

Als je overstapt op een warmtenet, kun je tegen die tijd het gasdeel van je contract opzeggen. Het deel elektriciteit moet je uiteraard laten voortbestaan.

Nee, in het begin zal er slechts één warmteleverancier op het warmtenet actief zijn. 

Het is nog niet duidelijk wie dergelijke kosten gaat dragen. Belangrijk is dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen.

Is je huis nog niet helemaal warmtenet-klaar? Dan kun je mogelijk aanspraak maken op subsidie. We zijn bezig om subsidies en leningen beschikbaar te stellen, speciaal voor deze ontwikkeling. Op dit moment kun je op de website van Energiek Apeldoorn de reguliere subsidies vinden voor isoleren en verduurzamen. 

Afkoppelen van het aardgas en de aansluiting weghalen is tegenwoordig kosteloos.

Planning

Samen met alle partners in de wijk zetten we ons in voor de komst van een warmtenet. Als dit zo ver is, starten we met de aanleg. De verwachting is dat de eerste huizen in 2025/2026 aan de beurt kunnen komen. Om de beurt krijgen de diverse straten en complexen dan een definitief aanbod en de keuze om wel/niet mee te doen. Het streven is dat uiterlijk in 2030 de hele wijk verduurzaamd zal zijn.

Je kunt nu alvast je huis klaarmaken voor de komst van het warmtenet. Dat betekent alvast overstappen op elektrisch koken. Verder hoef je op dit moment niet veel te doen. Je kunt je alvast oriënteren door het Energiepunt van de gemeente aan de Paslaan te bezoeken. De meeste woningen zijn al voldoende geïsoleerd om de overstap naar het warmtenet te kunnen maken, maar isoleren kan natuurlijk altijd. Ook voor advies daarover kun je bij het Energiepunt terecht.

Wanneer jouw huis aan de beurt zou komen, wordt in een later stadium duidelijk. Je krijgt vanzelf een aanbod van de warmteleverancier (Linthorst/Wij Maken Energie).

De eerste huizen worden mogelijk in 2025/2026 aangesloten. Uiterlijk in 2030 zou de gehele wijk van duurzame warmte moeten zijn voorzien. 

Huurders

Alle woningcorporaties in de wijk – De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen – zetten zich in voor de komst van een warmtenet. 

Het is nog niet duidelijk wanneer welke huizen in de wijk aan de beurt komen. De eerste huizen worden mogelijk in 2025/2026 aangesloten. Uiterlijk in 2030 zou de gehele wijk van duurzame warmte moeten zijn voorzien. Later wordt duidelijk wanneer jouw huis aan de beurt is. Op dat moment krijg je – ruim van te voren – bericht van je woningcorporatie.

Voor je aansluiting op een warmtenet zijn geen grote ingrepen nodig. Sommige huurwoningen zijn al voorbereid op de komst van een warmtenet. Andere woningen moeten eerst nog meer geïsoleerd worden. Wat er verder nog in huis moet gebeuren, hangt af van de plek van de cv-ketel en van de plek waar de warmtewisselaar geplaatst kan worden, Als je woning aan de beurt is, krijg je tijdig bericht van je woningcorporatie en overleggen we met je over de werkzaamheden. 

Nee, net als voor andere woningverbeteringen, moet 70% van de huurders instemmen. Als meer dan 70% van de huurders akkoord gaat, is het echter wel voor iedereen van dat complex verplicht om over te stappen op het warmtenet.

Een directe huurverhoging vanwege aansluiting op het warmtenet wordt op dit moment niet voorzien. De kosten voor deze aansluiting zijn voor rekening van de woningcorporatie.

De woningcorporaties vinden het erg belangrijk dat de kosten voor de huurder niet omhooggaan. Omdat de woningen beter geïsoleerd worden, heb je straks een comfortabelere woning met minder energieverbruik. 

Dan  ga je elektrisch koken. De meest energiezuinige manier van koken is op dit moment inductie.

Jazeker, een warmtenet is ook een goede oplossing voor een appartement of flat. Wel kun je in dat geval niet individueel besluiten om mee te doen.

Neem contact op met je woningcorporatie volgens de gebruikelijke route.

Dat verandert niet. Elke woning behoudt zijn eigen thermostaat. Je kunt de warmte in huis op dezelfde manier regelen zoals je nu gewend bent. 

De wens is dat alle woningen in de wijk op een gegeven moment aardgasvrij worden. Ook de woningen in de particuliere sector. Je verhuurder zal je tegen de tijd dat je woning aan de beurt is inlichten.