Misschien heb je het in de nieuwsbrief gelezen, misschien heb je de term ‘Principebesluit’ ergens anders voorbij zien komen. Dit besluit is belangrijk voor de komst van het warmtenet in Kerschoten. Wat betekent het en wat staat er in? Hieronder lees je een handige samenvatting van het Principebesluit. 

 

Waarom een warmtenet?

Apeldoorn streeft ernaar om vóór 2050 aardgasvrij te zijn. Daarmee gaan we flink CO2 besparen! Een warmtenet is een goede oplossing, omdat:

 • De warmtebron ‘om de hoek’ ligt: de RWZI (de rioolwaterzuivering)
 • De woningen in Kerschoten dicht bij elkaar liggen
 • Er minder isolatie nodig is, dus minder kosten (maar meer energie besparen is altijd goed)
 • Het minder belastend voor het elektriciteitsnet is dan individuele oplossingen
 • Het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen
 • De woningcorporaties  het een goed idee vinden

 

Uitgangspunten van het project

 • De structurele samenwerking tussen de projectpartners van bron tot en met levering is georganiseerd
 • De organisatie van de warmteketen stimuleert betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit en past binnen de wettelijke kaders
 • Er is genoeg geld beschikbaar voor de aanleg en aansluiting
 • De risico’s van het project zijn beheersbaar
 • Het leveren van energie is zeker
 • Het warmtenet is duurzaam
 • De dienstverlening is van hoge kwaliteit
 • Het warmtenet is toekomstbestendig
 • Het warmtenet is betaalbaar voor inwoners en ondernemers
 • Iedereen krijgt een aanbod en mag zelf kiezen of hij/zij wel of niet meedoet

 

Wat leggen we vast in het Principebesluit?

In het Principebesluit staan de afspraken over de samenwerking tussen de partners. De hele keten van de warmtebron tot en met het afleveren is georganiseerd. Dit principebesluit wordt voorgelegd aan alle besturen van de acht partners. Bij de gemeente neemt de gemeenteraad dit besluit.

Het Principebesluit wordt een Definitief besluit als onder andere subsidies zijn toegekend, vergunningen zijn geregeld en contracten zijn getekend.

 

Hoe werken we samen?

Elke van de acht partners heeft zijn eigen rol in de samenwerking. In dit schema is te zien hoe we samenwerken. Het Warmtenetwerk Apeldoorn (WNA) wordt opgericht zodra het Definitief besluit wordt genomen. Gemeente Apeldoorn wordt voor de helft aandeelhouder in het WNA.

 

Businesscase

Uiteraard worden niet alle kosten voor het warmtenet bij de gebruikers neergelegd. In dit diagram is te zien hoe de investeringen in het warmtenet zijn verdeeld.

 

Planning: welke buurt wordt wanneer aangesloten?

Het warmtenet wordt buurt voor buurt gerealiseerd (zie de kaart hieronder). Zo kunnen we zoveel mogelijk gebouwen aansluiten én het financiële risico beheersen.

Per gebied moet eerst voldoende deelname zijn. Daarna start de realisatie in dat gebied. Bij sociale huurwoningen geldt: Doet 70% van de inwoners mee? Dan wordt het hele complex aangesloten.

Voor alle andere woningen/gebouwen geldt dat bij 70% deelname een positief investeringsbesluit komt voor dat gebied.

Enkele jaren later komt er een tweede ronde (de zogenaamde ‘veegronde’), maar wel tegen minder gunstige voorwaarden.

Wat kost de overstap?

Woningeigenaren betalen zelf eenmalig voor de overstap, ook de kosten voor de kookplaat en pannen (als dat nodig is). Dat geldt ook voor extra isolatie die in sommige gevallen nodig is. Er zijn subsidies en aantrekkelijke (soms zelf renteloze) leningen beschikbaar, waardoor het uiteindelijke bedrag lager uitkomt. Iedere woningeigenaar heeft recht op ISDE subsidie van € 3.325. Daarnaast wil de gemeente Apeldoorn iedere woningeigenaar een tegemoetkoming geven van € 1.500,- .

Voor huurders bij een woningcorporatie geldt dat de woningcorporatie de overstap betaalt. Deze draagt ook bij aan de kosten voor kookplaat en pannen. Ook een deel van het maandelijkse vastrecht wordt door de corporaties betaald.

Waar baseren we het tarief op?

Wat je uiteindelijk gaat betalen voor je warmte, is nu nog moeilijk te zeggen. Het duurt namelijk nog even voordat het warmtenet er is. Het tarief dat we gaan hanteren, is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

Niet meer dan bij Aansluiten
De jaarlijkse energiekosten zijn niet hoger dan vóór aansluiten op het warmtenet.

Kostprijs plus
De ontwikkeling van de warmtetarieven voor consumenten wordt gebaseerd op de werkelijke kosten. Het resultaat hiervan is een stabielere prijs.

Beter of vergelijkbaar dan beste duurzame alternatief
Partijen hebben getoetst of de kosten lager of vergelijkbaar zijn dan de huidige situatie (bij een gasketel) én het beste duurzame aardgasvrije alternatief.

Besluitvorming

Het warmtenet kent een lange voorbereidingstijd. In onderstaand schema zie je waar we op dit moment zitten in het proces.

 

Positief besluit

Dit principebesluit is voorgelegd aan alle besturen van de acht partners. Bij de gemeente nam de gemeenteraad hier op 9 november een positief besluit, als laatste van de partners. Hiermee kwam er groen licht voor de volgende fase, de voorbereidingsfase.